หน้าหลัก เกี่ยวกับมูลนิธิ โครงการของมูลนิธิ ร่วมบริจาค ความในใจ ติดต่อมูลนิธิ
โครงการ "อาหารกลางวัน"
 
โครงการ "ห้องสมุดธนาคารความรู้"
 
 
โครงการ "รถนักเรียนไทย"
 
โครงการ "แคมป์รักเด็กไทย"
 
โครงการ "เมตตาธรรม"
 
            แผนงานปี 2562
 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
โครงการอาหารกลางวัน
                       
โครงการห้องสมุดธนาคารความรู้
                       
โครงการรถนักเรียนไทย
                       
โครงการแคมป์รักเด็กไทย
                       
โครงการเมตตาธรรม
                       
 
 
มูลนิธิกสิกรไทย องค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 690 ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 405)
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2273 1921 โทรสาร : 0 2273 3855 อีเมล : adm@kasikornfoundation.org