หน้าหลัก เกี่ยวกับมูลนิธิ โครงการของมูลนิธิ ร่วมบริจาค ความในใจ ติดต่อมูลนิธิ
ร่วมบริจาค  

มูลนิธิกสิกรไทย ดำเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ ในสังคมไทย ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในชนบทและชุมชนเมือง ด้านการสาธารณสุข การศึกษา และคุณภาพชีวิต 5 โครงการ ได้แก่
1. โครงการ "อาหารกลางวัน"
2. โครงการ "ห้องสมุดธนาคารความรู้"
3. โครงการ "รถนักเรียนไทย"
4. โครงการ "แคมป์รักเด็กไทย"
5. โครงการ "เมตตาธรรม"
6. โครงการ "ตรวจสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน"
7. โครงการ "ข้าวไทยเพื่อคนไทย"
8. โครงการ "น้ำดื่มสะอาดเพื่อเด็กไทย"
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้พ้นทุกข์ หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบ้าง โดยร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการต่าง ๆ


วิธีบริจาคเงิน
1. ส่งแคชเชียร์เช็ค หรือเช็คธนาคารขีดคร่อมสั่งจ่าย “มูลนิธิกสิกรไทย” มาที่มูลนิธิกสิกรไทย พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่
2. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิกสิกรไทย” ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักพหลโยธิน
บัญชีเลขที่ 799-2-42000-2 (พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และแบบฟอร์มบริจาคเงินให้มูลนิธิฯ ทางโทรสาร 0 2273 3855)
3. หักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย (ติดต่อได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ)
4. หักบัญชีบัตรเครดิต (กรอกแบบฟอร์มบริจาคเงิน และส่งให้มูลนิธิฯ ทางโทรสาร 0 2273 3855)
หรือ
ประสงค์บริจาคเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต คลิก

หรือดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มบริจาคเงิน
- หนังสือยินยอมให้หักบัญชี เงินฝากธนาคารกสิกรไทย

 
มูลนิธิกสิกรไทย องค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 690 ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 405)
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2273 1921 โทรสาร : 0 2273 3855 อีเมล : adm@kasikornfoundation.org
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล