หน้าหลัก เกี่ยวกับมูลนิธิ โครงการของมูลนิธิ ร่วมบริจาค ความในใจ ติดต่อมูลนิธิ
 
 
 
วันที่ : 9/1/2560
โครงการ ”น้ำดื่มสะอาดเพื่อเด็กไทย" ปีที่ 2
 

           ปี 2559 มูลนิธิกสิกรไทย ดำเนินการสำรวจและติดตั้งระบบน้ำดื่มสะอาดให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ จำนวน 100 โรงเรียน มีเด็กและครูได้ดื่มน้ำสะอาดเพิ่มขึ้น จำนวน 24,597 คน


           ปี 2559 มูลนิธิกสิกรไทย ได้เริ่มดำเนินโครงการ ”น้ำดื่มสะอาดเพื่อเด็กไทย” ตั้งแต่ปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารพื้นที่ห่างไกล ได้ดื่มน้ำสะอาดผ่านระบบกรองน้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อน เพราะมูลนิธิฯ เห็นความสำคัญว่าน้ำคือปัจจัยหลักของการดำรงชีวิต และสุขภาพของทุกคน การดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ยังสามารถช่วยป้องกันโรคภัยต่างๆ รวมทั้งช่วยให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีขึ้นอีกด้วย


           ในการดำเนินโครงการมูลนิธิฯ ได้ทำการสำรวจข้อมูลระบบน้ำดื่มของโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดารในทุกจังหวัดเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่ไม่มีระบบน้ำดื่มสะอาดและมีความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงการสรรหาบริษัทติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เข้าพื้นที่ทุกโรงเรียนที่เลือกเพื่อสำรวจคุณภาพน้ำของโรงเรียน เพื่อกำหนดคุณสมบัติระบบกรองน้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมกับแหล่งน้ำของโรงเรียน และดำเนินการติดตั้งและทดสอบระบบ โดยนับจากปี 2558-2559 มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการสำรวจและติดตั้งระบบน้ำดื่มสะอาดให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 158 โรงเรียนใน 77 จังหวัด มีเด็กและครูได้ดื่มน้ำดื่มสะอาดแล้วจำนวน 38,160 คน ทั้งนี้ ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการติดตามดูแลคุณภาพมาตรฐานน้ำดื่ม และการบำรุงรักษาระบบกรองน้ำดื่ม ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง


          ปี 2559 มูลนิธิกสิกรไทย มีเป้าหมายดำเนินงานโครงการ "น้ำดื่มสะอาดเพื่อเด็กไทย" อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้เด็กไทยได้ดื่มน้ำสะอาด ปีละ 77 โรงเรียนใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

 
     
 
ข่าวสารมูลนิธิ
 
สนุกสุขใจ  ชายทะเล  ณ  บ้านพักสุขสามัคคี  หัวหิน
 
 
มอบห้องสมุดธนาคารความรู้  3  โรงเรียน  3  จังหวัด  ปี  2562
 
 
โครงการ "แคมป์รักเด็กไทย" ปี 2562
 
 
 
มูลนิธิกสิกรไทย องค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 690 ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 405)
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2273 1921 โทรสาร : 0 2273 3855 อีเมล : adm@kasikornfoundation.org