หน้าหลัก เกี่ยวกับมูลนิธิ โครงการของมูลนิธิ ร่วมบริจาค ความในใจ ติดต่อมูลนิธิ
 
 
 
วันที่ : 15/9/2559
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนเยี่ยมมูลนิธิกสิกรไทย
 

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ผอ.นายฤกษ์ชัย พลศรี และ คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน จังหวัดอุบลราชธานี เดินทางมาเยี่ยนเยียนทีมงานมูลนิธิกสิกรไทย และมอบโล่ห์เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับโครงการห้องสมุดธนาคารความรู้ โครงการอาหารกลางวัน และโครงการน้ำดื่มสะอาด ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนและครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน โดยคุณจรรจรีย์ บุรณเวช กรรมการและเลขานุการมูลนิธิกสิกรไทยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ถ่ายรูปร่วมกันเก็บไว้เป็นที่ระลึก

 
     
 
ข่าวสารมูลนิธิ
 
สนุกสุขใจ  ชายทะเล  ณ  บ้านพักสุขสามัคคี  หัวหิน
 
 
มอบห้องสมุดธนาคารความรู้  3  โรงเรียน  3  จังหวัด  ปี  2562
 
 
โครงการ "แคมป์รักเด็กไทย" ปี 2562
 
 
 
มูลนิธิกสิกรไทย องค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 690 ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 405)
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2273 1921 โทรสาร : 0 2273 3855 อีเมล : adm@kasikornfoundation.org