หน้าหลัก เกี่ยวกับมูลนิธิ โครงการของมูลนิธิ ร่วมบริจาค ความในใจ ติดต่อมูลนิธิ
 
 
 
วันที่ : 15/3/2561
โครงการ "แคมป์รักเด็กไทย" ปี 2561
 

           วันที่ 10 มีนาคาม 2561 มูลนิกสิกรไทยได้เปิดการอบรมโครงการแคมป์กีฬา ดนตรีและศิลปศึกษา สำหรับเยาวชน ณ สโมสรกสิกรไทย รุ่นที่ 1 จำนวนเด็กเข้าร่วมโครงการ 97 คน จาก 5 สถานสงเคราะห์ คือ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช สมาคมเด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย (บ้านสุขสวัสดิ์) บ้านเด็กโสสระบางปู สมุทรปราการ โรงเรียนวัดโปรยฝน จ.ปทุมธานี และโรงเรียนวัดลาดบัวขาว
          เพื่อให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ดีๆ ในชีวิต อย่างมีความหวัง มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ตั้งใจพัฒนาตนเอง รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย รู้แพ้รู้ชนะ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น มีสุนทรีด้านดนตรี และความละเมียดละไมเข้าใจในศิลปะ มูลนิธิฯ จัดหลักสูตรด้านการกีฬา ดนตรี และศิลปะ ระยะสั้นในช่วงปิดภาคเรียนให้แก่เยาวชนด้อยโอกาสจากสถานสงเคราะห์ มูลนิธิ และชุมชนแออัดต่างๆ ให้ได้ฝึกฝน
          ทักษะที่จะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพอันพึงประสงค์ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ได้แก่
          1. กีฬา: บาสเกตบอล วอลเลย์บอล และฟุตบอล
          2. ดนตรี: ขับร้องประสานเสียง
          3. ศิลปะ: วาดรูป และระบายสี (การใช้สีประเภทต่างๆ)

 
     
 
ข่าวสารมูลนิธิ
 
สนุกสุขใจ  ชายทะเล  ณ  บ้านพักสุขสามัคคี  หัวหิน
 
 
มอบห้องสมุดธนาคารความรู้  3  โรงเรียน  3  จังหวัด  ปี  2562
 
 
โครงการ "แคมป์รักเด็กไทย" ปี 2562
 
 
 
มูลนิธิกสิกรไทย องค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 690 ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 405)
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2273 1921 โทรสาร : 0 2273 3855 อีเมล : adm@kasikornfoundation.org