หน้าหลัก เกี่ยวกับมูลนิธิ โครงการของมูลนิธิ ร่วมบริจาค ความในใจ ติดต่อมูลนิธิ
 
 
 
วันที่ : 11/4/2559
โครงการ ”น้ำดื่มสะอาดเพื่อเด็กไทย”
 

          ปี 2558 มูลนิธิกสิกรไทย ได้เริ่มดำเนินโครงการ ”น้ำดื่มสะอาดเพื่อเด็กไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารพื้นที่ห่างไกล ได้ดื่มน้ำสะอาดผ่านระบบกรองน้ำที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อน เพราะมูลนิธิฯ เห็นความสำคัญว่า น้ำคือปัจจัยหลักของการดำรงชีวิต และสุขภาพของทุกคน การดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายยังสามารถช่วยป้องกันโรคภัยต่างๆ รวมทั้งช่วยให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีขึ้นอีกด้วย
          ในการดำเนินโครงการมูลนิธิฯ ได้ทำการสำรวจข้อมูลระบบน้ำดื่มของโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดารในทุกจังหวัดเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่ไม่มีระบบน้ำดื่มสะอาดและมีความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงการสรรหาบริษัทติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เข้าพื้นที่ทุกโรงเรียนที่เลือกเพื่อสำรวจคุณภาพน้ำของโรงเรียน เพื่อกำหนดคุณสมบัติระบบกรองน้ำที่มีคุณภาพเหมาะสม กับแหล่งน้ำของโรงเรียน และดำเนินการติดตั้งและทดสอบระบบ โดย ณ เดือนธันวาคม 2558 มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการสำรวจและติดตั้งระบบน้ำดื่มสะอาดให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 58 โรงเรียนใน 48 จังหวัด มีเด็กและครูได้ดื่มน้ำดื่มสะอาดแล้วจำนวน 13,563 คน ทั้งนี้ ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการติดตามดูแลคุณภาพมาตรฐานน้ำดื่ม และการบำรุงรักษาระบบกรองน้ำดื่ม ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
          มูลนิธิกสิกรไทย มีเป้าหมายดำเนินงานโครงการ "น้ำดื่มสะอาดเพื่อเด็กไทย" อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้เด็กไทยได้ดื่มน้ำสะอาด ปีละ 77 โรงเรียนใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ภาพโรงเรียนก่อนที่ได้เครื่องกรองน้ำ และหลังได้เครื่องกรองน้ำ

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพก่อนมอบเครื่องกรองน้ำ                                                                   ภาพหลังมอบเครื่องกรองน้ำ

 

โรงเรียนบ้านสลก จังหวัดแพร่
ภาพก่อนมอบเครื่องกรองน้ำ                                                                   ภาพหลังมอบเครื่องกรองน้ำ

 

โรงเรียนบ้านคลองชะนี จังหวัดอุทัยธานี
ภาพก่อนมอบเครื่องกรองน้ำ                                                                  ภาพหลังมอบเครื่องกรองน้ำ

 

โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ จังหวัดจันทบุรี
ภาพก่อนมอบเครื่องกรองน้ำ                                                                   ภาพหลังมอบเครื่องกรองน้ำ

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม (สพป.ราชบุรี เขต 1) จังหวัดราชบุรี
ภาพก่อนมอบเครื่องกรองน้ำ                                                                   ภาพหลังมอบเครื่องกรองน้ำ

 
     
 
ข่าวสารมูลนิธิ
 
สนุกสุขใจ  ชายทะเล  ณ  บ้านพักสุขสามัคคี  หัวหิน
 
 
มอบห้องสมุดธนาคารความรู้  3  โรงเรียน  3  จังหวัด  ปี  2562
 
 
โครงการ "แคมป์รักเด็กไทย" ปี 2562
 
 
 
มูลนิธิกสิกรไทย องค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 690 ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 405)
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2273 1921 โทรสาร : 0 2273 3855 อีเมล : adm@kasikornfoundation.org