หน้าหลัก เกี่ยวกับมูลนิธิ โครงการของมูลนิธิ ร่วมบริจาค ความในใจ ติดต่อมูลนิธิ
 
 
 
วันที่ : 22/5/2561
โครงการตรวจสุขภาพเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ปี 2561
 

           มูลนิธิกสิกรไทยจัดส่งทีมแพทย์ และทันตแพทย์ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ เด็กก่อนวัยเรียน อายุ 2-6 ปี จำนวน 9 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร อาทิเช่น รักษาไข้หวัด ตรวจช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์ สอนวิธีแปรงฟัน เพื่อสร้างนิสัยการดูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเองตั้งแต่เยาว์วัย

 
     
 
ข่าวสารมูลนิธิ
 
สนุกสุขใจ  ชายทะเล  ณ  บ้านพักสุขสามัคคี  หัวหิน
 
 
มอบห้องสมุดธนาคารความรู้  3  โรงเรียน  3  จังหวัด  ปี  2562
 
 
โครงการ "แคมป์รักเด็กไทย" ปี 2562
 
 
 
มูลนิธิกสิกรไทย องค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 690 ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 405)
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2273 1921 โทรสาร : 0 2273 3855 อีเมล : adm@kasikornfoundation.org